טופס בקשת מלגת רימון לסטודנטים עם מוגבלות

טופס בקשה למלגת רימון לסטודנטים עם מוגבלות לשנה"ל תשפ"ב 2021-22

רשאים להגיש בקשה סטודנטים שנרשמו ללימודים מלאים ושהגיעו באמצעות אחת מהעמותות שלהלן:
– ארגון נכי צה"ל
– איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל.
המלגה תינתן לסטודנט שנרשם ללימודים מלאים בהתאם לדרישות ותנאי הקבלה ברימון, או לסטודנט ממשיך שנרשם ללימודים מלאים שהגיע דרך העמותות הנ"ל.
ככל שלא יוגשו בקשות כאלו תישקל מתן מלגה לבעלי צרכים מיוחדים מעמותות נוספות /אחרות.
להסבר או מענה לשאלות ניתן לפנות לתהל קליין במייל tahel@rimonschool.co.il

תאריך אחרון להגשת הבקשה: 30/09/2021
פרטים אישיים
כתובת עדכנית של הסטודנט/ית
פרטי לימודים
מקורות מימון הלימודים
פרטי מצב כלכלי
הכנסות המבקש/ת (נא לפרט את כל ההכנסות ולצרף אישורים מתאימים)
צירוף קבצים
הצהרה והתחייבות

אני החתום/ה מטה מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:
1. כל הפרטים שמסרתי הינם נכונים, מלאים ומדוייקים, ידוע לי כי מסירת מידע לא נכון או לא מדוייק תגרור לביטול אוטומטי של בקשתי.
2. ידוע לי כי המלגות תחולקנה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המלגות.
3. ידוע לי כי אין הועדה מתחייבת להענות לבקשתי זו.
4. ידוע לי כי עלי להסדיר את כל המחוייבויות הנדרשות לתשלום שכר הלימוד המלא לפני תחילת לימודי ברימון.
5. ידוע לי כי אם אקבל את המלגה היא תהווה חלק בלתי נפרד משכר הלימוד ותועבר לחשבוני האישי או לחשבון רימון והסכום יקוזז מהתשלום המלא של שכר הלימוד.
6. ידוע לי כי אם אפסיק את לימודיי ברימון בכל שלב שהוא ומכל סיבה שהיא, לא אהיה זכאי/ת לקבלת המלגה.

רוצים ללמוד ברימון?

השאירו פרטים
    מאשר/ת קבלת הודעות וניוזלטר מרימון


    מוזמנים לעקוב אחרינו