תקנון משמעת

תקנון משמעת סטודנטים – רימון בית ספר למוסיקה

תקנון אתיקה לסגל המורים והעובדים – רימון בית ספר למוסיקה.

 

 כללי

מטרת תקנון זה להבהיר את  קוד ההתנהגות והכללים המחייבים בהתנהלות בית הספר רימון, ולהסדיר את מסגרת הקשרים הנאותה בין השותפים לקידום בית הספר למוסיקה רימון.

מעשית, מסמך זה נועד:

1.  לקבוע  קוד ונוהלי התנהגות – משמעת של  הסטודנטים –  ושל אתיקה לאנשי סגל ועובדים.

2.  לקבוע רשויות משמעת ואתיקה בבית הספר.

3.  לקבוע אמצעים שיינקטו כנגד כל מי שמפר את הכללים והתקנונים הנהוגים בבית הספר רימון.

 

ברקע לתקנון ההבנה כי:

 

א.      מסמך זה מתחייב על פי חוק המדינה- חוק זכויות הסטודנט משנת 2007 סעיף 17, ונועד לשמור על מנהל תקין ועל הסדר הטוב.(ראה נספח).

ב.      בית הספר למוסיקה רימון היא מוסד מקצועי שמטרתו קידום תלמידיו כמוסיקאים איכותיים וכתורמים ומשפיעים בקהילה, ברוח הרב תרבותיות המאפיינת את החברה הישראלית.

ג.       ככלל, בטרם יוחלט על פתיחת הליך משמעתי עפ"י תקנון זה, ייעשה מאמץ מצד כל הרשויות בבית הספר והסגל  לבירור ופתרון הנושא השנוי במחלוקת בהבנה הדדית.

ד.      התקנות  נועדו למקרים חריגים בלבד, לאחר שבירורים קודמים בפני מנכ"ל בית הספר או הנשיא לא הועילו.

 

יודגש כי אתיקה של ארגון היא תפיסה בדבר התנהלות ראוייה של כל הפועלים בתחומו, ולפיכך במסמך זה נכללים גם כללים מרכזיים באתיקה של חברי הסגל והעובדים בארגון.

 

1. הגדרות

1.1 "רימון" – רימון בית ספר למוסיקה.

1.2 "ראש מגמה" – לרבות ראש מסלול או מחלקה.

1.3 "מורה" – כל מי שממלא תפקיד הוראה או הדרכה מטעם רימון.

1.4 "עובד" – אדם המועסק על-ידי רימון או פועל בשירותו ואיננו מורה.

1.5 "סטודנט" – מי שנרשם ללימודים ברימון והתקבל על-ידיה כסטודנט, מי שסיים את חוק לימודיו אך טרם קיבל תעודה, או שעונה להגדרות סטודנטים בתקנון רימון.

1.6 "מתעניין" – מי שביקש להתקבל ללימודים ובקשתו טרם נדחתה אך טרם נרשם.

1.7 "עברות משמעת" – העברות המפורטות בסעיף 3 לתקנון זה, לרבות ניסיון, שידול או סיוע לעבור עברות אלו, וכן עברות על כללי המשמעת שייקבעו על-ידי רימון מפעם לפעם ויפורסמו בדרך המקובלת ברימון.

1.8 "פסילת בחינה, עבודה או תרגיל" – דין פסילה כדין כישלון וקבלת ציון אפס (0).

1.9 "אגודת הסטודנטים" – אגודת הסטודנטים ברימון.

1.10 "סטייה מכללי אתיקה" – פגיעה בקוד מקובל של התנהלות סגל ההוראה והעובדים ברימון.

 

2. רשויות השיפוט

הרשויות הבאות מוסמכות לדון ולפסוק בעברות משמעת של סטודנטים

2.1 ועדת משמעת

2.3 ועדת משמעת עליונה לדיון בערעורים.

 

3. עבירות משמעת

עברת משמעת היא אחת העברות הנ"ל, שבוצעה על-ידי סטודנט:

3.1 אי-ציות להוראות הסגל המנהלי ברימון, מוריו או עובדיו, שניתנו על-ידיהם תוך כדי ועקב מילוי תפקידם.

3.2 מסירת ידיעה כוזבת בזדון לרימון, הסגל המנהלי בו, מוריו או עובדיו לשם קבלת זכויות ברימון הן בקשר ללימודים ברימון והן בקשר להטבות כלשהן מטעמו או באמצעותו

3.3 פגיעה בהסכם זכויות היוצרים עם רימון.

3.4 פגיעה בזכות יוצרים או בזכות קניין רוחני אחר של כל אדם, בקשר עם הלימודים ברימון (לרבות מילוי מטלות במסגרת הלימודים).

3.5 הונאה בבחינות ובעבודות המוטלות על הסטודנט.

3.6 הפרת תקנות או הוראות המתייחסות לשימוש בציוד או במתקני רימון המצויים ברשותו או שנעשה בהם שימוש מטעמו ובשמו, השחתתם בזדון או בשוגג או גניבתם.

3.7 הפרעה בזדון לסדר התקין במוסד.

3.8 איחורים ו/או חיסורים בהיקף בלתי סביר וללא הצדקה.

3.9 התנהגות שיש בה משום אלימות, לרבות מילולית,ולרבות כזו המופצת באמצעי תקשורת אלקטרוניים, דיגיטליים,מחשבים, טלפונים סלולאריים, וכל אמצעי תקשורת אחר.

3.10 התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבוד מוריו או עובדיו של רימון או של סטודנטים אחרים, או הפרעה במילוי תפקידם אם נעשתה בהקשר למעמדם או תפקידיהם של הנפגעים כמורים או כעובדים.

3.11 התנהגות שיש בה משום הטרדה מינית.

3.12 עישון בכל מתקני רימון – בחדרי הלימוד, במשרדים, בספריה, בחדרי החזרות ובכל מבנה הנמצא בשטח בית הספר.

3.13 שימוש בסמים מכל סוג שהוא בכל מתקני רימון.

3.14 אי-ציות לרשויות רימון בנוגע לכללי ביטחון בכותלי רימון, ושימוש קלוקל במתקני רימון.

3.15 אי הופעה בפני רשויות המשמעת או סירוב בלתי מוצדק להעיד בפניהן.

3.16 מתן עדות שקר או העלמת עדויות רלוונטיות בדיון בפני רשויות המשמעת.

3.17 התנהגות בלתי הולמת של סטודנט בעת שהותו בחו"ל מטעם רימון או מטעם אגודת הסטודנטים של רימון.

3.18 חריגה מנהלי בטיחות ו\או כללי התנהגות בעבודה באולמי רימון, חדרי החזרות ברימון, חדרי הלימודים, בחדרי המחשבים ושאר מתקני רימון כמפורט להלן:

 

א. נוהלי בטיחות לעבודה בחדרי חזרות באולמי הופעות ובשאר מתקני רימון:

ברימון קיימים נוהלי בטיחות שנקבעו בהתאם להנחיות משרד העבודה והמוסד לבטיחות וגהות. פירוט הנהלים נמצא במזכירות, ועל הסטודנטים לנהוג בהתאם לנהלים אלו, כמו גם בהתאם לכללי הבטיחות הייחודיים לכל  מתקן. אי-ציות להוראות אלו ייחשב לעברת משמעת.

 

ב. כללי התנהגות בכתות הלימוד, בחדרי המחשבים ובחדרי החזרות

ברימון קיימת סביבה טכנולוגית מהמתקדמות בעולם. סביבת לימודים זו נותנת בידי כל סטודנט כלים למימוש החומר הנלמד ולפיתוח יכולותיו המוסיקליות. על-מנת לשמור על הציוד ועל סביבת עבודה נקייה, נעימה ומסודרת, נקבעו מספר כללי התנהגות מחייבים בחדרי המחשבים, חדרי הלימוד וחדרי החזרות:

א. אין להכניס אוכל ושתייה לחדרים אלה.

ב. חל איסור מוחלט על עישון בחדרים אלה ובכל מבנה אחר ברימון.

ג. אין לתקן, לפרק או לגעת בציוד שלגביו אין הרשאת שימוש לסטודנט.

ד. אין להתקין תוכנות מכל סוג במחשבי בית הספר.

ה. אין לשבת על השולחנות, המחשבים והציוד ההיקפי.

ו. חל איסור מוחלט על ביצוע עבודות פרטיות שאינן שייכות למסגרת הלימודים האקדמיים.

ז. יש להודיע מיד לצוות התמיכה על כל בעיה או תקלה.

ח. חובה להישמע לתורני הביטחון, לסטודנט המסייע ולכל נציג אחר המייצג את רימון.

ט. אין לאפשר כניסה או גישה לציוד לאנשים שאינם מרימון.

י. אין להכניס בעלי חיים.

חריגה מנהלים אלה מהווה עברת משמעת.

 

4. עונשים

סטודנט אשר יימצא אשם בעברת משמעת יוטל עליו אחד או יותר מהעונשים שלהלן. לא יוטל עונש ללא הליך משמעתי.

(למעט קנס על עישון באזורים ציבוריים כמפורט בסעיף 3.12, חניה במקום אסור ואיחור בהחזרת ציוד וחומר שהושאל מרימון)

4.1 התראה בכתב שתצורף לתיקו האישי של הסטודנט.

4.2 נזיפה בכתב שתצורף לתיקו האישי של הסטודנט.

4.3 עיכוב במתן כל מסמך מטעם רימון הקשור ללימודים, למשך תקופה שתיקבע.

4.4 מניעת שימוש במתקני רימון ובציודו למשך תקופה שתיקבע.

4.5 ביטול מלגה ו/או זכאות לקבלת מלגות לתקופה שתיקבע.

4.6 ביטול פרס הצטיינות ו/או זכאות לקבלת פרסי הצטיינות לתקופה שתיקבע.

4.7 ביטול קורס שלמד הסטודנט; מניעת השתתפות בקורס או חיוב סטודנט בחזרה על קורס כתנאי להמשך לימודיוברימון.

4.8 הרחקת הסטודנט זמנית מרימון.

4.9 הרחקת הסטודנט לצמיתות מרימון (אם לא הוגש ערעור, טעונה ההרחקה לצמיתות אישור ועדת משמעתעליונה).

4.10 ביטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו כתוצאה ממרמה, לרבות שלילת זכות קבלת תעודה או אישור המעיד על לימודים אלה.

4.11 הטלת קנס כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית שכר לימוד מלא של סטודנט מן המניין באותה שנה.

4.12 רימון יעדיף עונשים חינוכיים על קנסות כספיים, בעיקר כשמדובר בעברות שנעשו בשוגג או לא גרמו לנזק חומרי.

4.13 סטודנט שלא ציית להחלטות ועדת המשמעת על פי סעיפים 4.4, 4.11, רשאית ועדת המשמעת להורות על הרחקתו, זמנית או לצמיתות, מהלימודים, עפ"י שיקול דעתה. הסטודנט יהיה ראשי לערער על ההחלטה בעניין זה לועדת המשמעת העליונה.

 

5. פיצויים:

נמצא סטודנט אשם בעברת משמעת אשר גרמה נזק חומרי לאקדמיה, יהיה בסמכות ועדת המשמעת לחייבו, בנוסף לכל עונש שיוטל עליו או במקומו, לשלם לרימון פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על הנזק שנגרם עקב העברה.

 

6. הרכב ועדת משמעת

חברי ועדת משמעת הם:

6.1 מנהל בית הספר (יו"ר הועדה)

6.2 דקאן הסטודנטים

6.3 המנהל האקדמי (או נציג מטעמו)

6.4 ראש המגמה, המסלול או המחלקה בה לומד הסטודנט (או נציג מטעמו)

6.5 יו"ר אגודת הסטודנטים (או נציג מטעמו)

6.6 במקרים דחופים, בהעדר המנהל, חבר סגל אקדמי בכיר ישמש כממלא מקומו כיו"ר הוועדה ויודיע על כך לחברי וועדת המשמעת.

הוועדה מוסמכת להטיל עונשים בכל הדרגות כמפורט בסעיף 4 לעיל בתיאום עם היועץ המשפטי של רימון.

 

7. דיון משמעתי

כל דיון משמעתי יתקיים בנוכחות חברי ועדת משמעת  :

7.1 הסטודנט הנאשם, אשר יהיה זכאי לטעון את מלוא טענותיו, הן בכתב והן בעל פה ולזמן עדים.

7.2 לדיון המשמעתי יזומנו חבר הסגל האקדמי ו/או המנהלי כמתלונן או עד על חשד לביצוע עבירה. המתלונן רשאי  אף הוא לזמן עדים.

אי-הופעת הסטודנט בדיון משמעתי

סטודנט אשר יוזמן לדיון ולא יופיע מסיבה מוצדקת (מילואים או מחלה) יקבל הזמנה חדשה למועד, שלא יהיה מאוחר יותר משבועיים ממועד ההזמנה הראשונה. מידה וגם בפעם השנייה לא יופיע, ייערך הדיון בהעדרו וההחלטה תתקבל ללא נוכחותו.

 

 

8. טיפול בתלונה

8.1 תלונה בכתב תוגש על ידי המתלונן למנהל רימון (כיו”ר ועדת המשמעת).

8.2 קבלת התלונה או דחייתה: יו"ר ועדת משמעת, בהתייעצות עם חברי הוועדה, רשאי לדחות תלונה אם לדעתו אין באמור בה משום עבירת משמעת או שאין היא ראויה לדעתו, שיפתחו בגינה הליכי שיפוט.

8.3  ההחלטה לקבל או לדחות את התלונה תועבר בכתב למתלונן ולנלון.

 

9. הכנות לקראת הדיון בוועדת המשמעת

9.1 הדקאן יעביר עותקים של התלונה ומסמכים נוספים במידה וקיימים – למתלונן, לנלון וליו"ר אגודת הסטודנטים.

9.2 הדיון ייקבע למועד לא מאוחר מחודש ממועד הגשת התלונה, ובלבד שהמסמך יימסר לנלון לא יאוחר משבוע לפני מועד הדיון.

9.3 הדקאן יקבע את מועד ומקום הדיון ויודיע על כך למתלונן, לנלון וליו"ר אגודת הסטודנטים.

 

10. מהלך הדיון בועדת משמעת

10.1הדיון יתקיים בדלתיים סגורות בחדר דיונים.

10.2יו"ר ועדת המשמעת וכל חברי הוועדה, המתלונן והנלון, וכל אדם אחר אשר עקב תפקידו נודעו לו  פרטים על כל תלונה או הדיון, חייב לשמרם בסוד.

10.3המתלונן והנלון רשאים להיות מיוצגים בהליכים על ידי נציגי ארגון הסטודנטים.

10.4לא הופיע הנלון לדיון המשמעתי ללא סיבה מספקת, רשאית ועדת המשמעת לדון שלא בפניו (בהתאם לסעיף 7).

10.5סירוב מצד הנלון להופיע בפני ועדת המשמעת ו/או לציית לעונש שהוטל עליו ייחשב לפגיעה חמורה ביותר ב"כבוד רימון".

10.6יו"ר ועדת משמעת רשאי להזמין עדים לכל בירור ודיון, ולהשתמש בכל ראיה נוספת כראות עיניו ולפי בקשת הנלון ו/או המתלונן.

10.7ועדת המשמעת רשאית לקבל ראיות מתוך מסמכים או בכל דרך אחרת.

10.8בתחילה, יציג המתלונן את גרסתו בפני ועדת המשמעת, ויצא מן החדר (הנלון לא יהיה נוכח בחדר).

10.9לאחר מכן יציג הנלון את גרסתו בפני ועדת המשמעת, ויצא מן החדר (המתלונן לא יהיה נוכח בחדר).

10.10    לאחר' יציאת המתלונן והנלון "תקיים ועדת המשמעת דיון ותקבל החלטה. יו"ר הועדה רשאי לדחות את קבלת ההחלטה אך לא יותר משבוע לאחר קיום הוועדה.

10.11    דיוני הוועדה יירשמו בפרוטוקול. הפרוטוקול לא יפורסם.

 

11. החלטות ועדת המשמעת

11.1ועדת המשמעת תוציא את החלטתה אודות הצדקת או דחיית התלונה פה אחד או ברוב דעות.

11.2העתק מהחלטות הועדה יימסר בכתב למתלונן, לנלון וליו"ר אגודת הסטודנטים בתוך עשרה ימים מיום קבלתן.

11.3יצא הנלון חייב, יפורסמו ההחלטות.

11.4יצא הנלון זכאי, תהא בידו הזכות לקבוע אם יפורסמו ההחלטות אם לאו.

11.5הוגשה תביעה פלילית נגד הנלון בעניין נושא התביעה המשמעתית, יושעה הדיון המשמעתי עד למתן הכרעת דין סופית בתביעה הפלילית.

 

12. ערעור על החלטת ועדת משמעת

12.1הסטודנט רשאי להגיש ערעור על החלטת ועדת המשמעת עד שבועיים מפרסום ההחלטה.

12.2הערעור יוגש בכתב ליו"ר ועדת משמעת, מנהל בית הספר.

12.3הערעור ידון בוועדת המשמעת העליונה המתפקדת כוועדת ערעורים לוועדת המשמעת.

12.4חברי ועדת המשמעת העליונה הם היועץ המשפטי ונשיא רימון. וועדת המשמעת העליונה רשאית לקבל או לדחות את התלונה, או להחזיר את הדיון לוועדת המשמעת כולל המלצה לקבל או לדחות את התלונה.

12.5החלטת ועדת המשמעת העליונה הינה סופית, ואינה ניתנת לערעור.

12.6הועדה תזמן את המתלונן ואת הנאשם להצגת טיעוניהם,

12.7הסטודנט הנאשם והגוף המתלונן יהיו רשאים להביא עדים מטעמם.

12.8דיוני הוועדה יירשמו בפרוטוקול. הפרוטוקולים לא יפורסמו.

12.8 החלטת ועדת המשמעת העליונה תישלח למערער בתוך שבועיים מיום הדיון. ההחלטה תימסר בכתב ותחייב את הצדדים הנוגעים בדבר.

 

 

 

13. תקנון אתיקה – סגל מורים ועובדים

סגל ההוראה ברימון ועובדיו מחויבים לכללי האתיקה הבאים:

 

13.1 שמירה על כללי השוויון בהתנהלות מול תלמידי בית הספר, אי משוא פנים,יושר,תוך מתן כבוד לכל אחד ואחת מהם,ושמירה על כבוד התלמיד

13.2 הקפדה על מחויבותם  להקניית ידע ויכולות ברמה גבוהה לתלמידים,לשעות הוראה ולניהול השיעורים באופן המקצועי המיטבי.

13.3 הכרה וכיבוד עמיתים להוראה ועבודה עימם בשיתוף פעולה מלא, כדי לקדם את פיתוח התלמידים.

13.4 התנהלות בהתאם לכללי ולנוהלי בית הספר, הכרה וכיבוד המטרות החינוכיות והסטנדרטים הנהוגים בו וכן נשיאה באחריות למלא אותם.

 

 

14. עבירה על כללי האתיקה

עבירה על כללי האתיקה תיחשב עבירת משמעת אם בוצעה בין כתלי בית הספר או מחוצה לה כמפורט להלן:

14.1 התנהגות שיש בה פגיעה  בכבודם בשלומם, בגופם וברכושם של בית הספר, חברי הסגל  , עובדים   והסטודנטים.

14.2 התנהגות  בדרך הגורמת, או העלולה לגרום, להוצאת דיבתם של בית הספר, של עובדיו או של חברי הסגל האקדמי, בין אם נמצא בתחומי בית הספר, במוסדות שונים להשכלה גבוהה וכן בכל מקום אחר בו יימצא מתוקף היותו חבר סגל  .

14.3 התרשלות איש סגל אקדמי במילוי תפקידיו במכללה וביחסיו עם מוסדות ורשויות בית הספר, נושאי התפקידים בה, עובדיה, עמיתיו ותלמידיו בצורה  שאינה הולמת חבר סגל אקדמי.

14.4 אי שמירה על  תקנוני בית הספר והוראותיו, על השינויים שיוכנסו בהם מעת לעת.

14.5 הזנחת תפקידי הוראה והדרכה ותפקידים אקדמיים אחרים, כגון: איחור שאינו מאושר בהתחלת הסמסטר או עזיבת ההוראה לפני גמר הסמסטר, היעדרות ללא אישור, איחורים תכופים בהתחלת השיעורים או קיצורם, אי השתתפות – הזנחה בהדרכת התלמידים ואי השתתפות בעבודת גופים אקדמיים.

14.5 מעילה , רמייה, מכוונת בכספי בית הספר

14.6 עבירות כלפי רכוש בית הספר כמשמעותו כגון: פגיעה ברכוש בית הספר או הזנחתו; שימוש שלא ברשות ברכוש המוסד לצרכים פרטיים.

עבירות נגד אישים ומוסדות המנהלים את בית הספר, כגון: אי ציות להוראות המוסדות המוסמכים, הוצאת דיבה על בית הספר, או חלק ממנו, והופעה באמצעי התקשורת בשמו  ללא הרשאה.

14.7 עבירות התחזות כגון: ייצגו בית הספר ללא הרשאה שניתנה בסמכות ושימוש מטעה בתואר מנהלי או אקדמי.

14.8 עבירות נגד תלמידים, כגון: קביעת ציונים תוך שיקולים זרים, הפליית תלמידים, התנהגות הפוגעת בתלמיד.

14.9 מסירת מידע או הצהרה כוזבת.

14.10 יצירת התחייבות בשם בית הספר ועל חשבונה מבלי שהעובד הוסמך לכך.

14.11 הטרדה מינית (בכפוף לתקנון הטרדה מינית של בית הספר).

 

15. ועדת אתיקה לסגל ולעובדי רימון

 

הרכב ועדת אתיקה:

 

15.1 נשיא רימון

15.2 מנכ"ל רימון

15.3 דקאן הסטודנטים

15.4 המנהל האקדמי

15.5 יועץ משפטי של רימון

15.6 יו"ר אגודת הסטודנטים, כשהתלונה קשורה בעינינו  של סטודנט

 

16. מהלך הדיון  בועדת אתיקה

 

הליך הדיון בעניינו של חבר הסגל ועובד:

 

16.1 הדיון יתקיים בדלתיים סגורות

16.2 המתלונן יציג את התלונה ללא נוכחות חבר הסגל – העובד

16.3 חבר הסגל – העובד יציג את הדברים מנקודת ראותו

16.4 יתקיים דיון של ועדת האתיקה ללא המתלונן והנלון.

16.5 במקרה והנלון הוא אחד מחברי הועדה, ישעה עצמו הנלון מהועדה עד לסיום בירור התלונה

16.6 ההחלטה תחשב כהמלצה לוועד המנהל

 

 

 נספח- סעיפי 17 ו-18 בחוק זכויות הסטודנט(התקבל בכנסת ב-   ביום י"ב בסיוון התשס"ז (29 במאי 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק – הכנסת 145, מיום ב' בניסן התשס"ז (21 במרס 2007), עמ' 148
כללי התנהגות ותקנון משמעת מוסד יקבע ויפרסם, בכפוף להוראות חוק זה, כללי התנהגות המתייחסים להתנהגות מועמדים וסטודנטים בקשר עם לימודיהם במוסד, לרבות בזמן הלימודים ובתחומי המוסד, ובכלל זה במעונות הסטודנטים, ובהם תקנון משמעת והעונשים הצפויים בשל הפרת הכללים הקבועים בו (בפרק זה – עבירות משמעת).
ועדת משמעת וועדת ערעורים מוסד יקים ועדת משמעת וועדת ערעורים, לדיון בעבירות משמעת, ויפרסם את הרכבן; ועדת הערעורים תורכב מנציגי סגל ההוראה ומנציגי אגודת הסטודנטים באותו מוסד, ואם אין במוסד אגודת סטודנטים – מנציגי הסטודנטים.

רוצים ללמוד ברימון?

השאירו פרטים
    מאשר/ת קבלת הודעות וניוזלטר מרימון    מוזמנים לעקוב אחרינו

    כלי נגישות